Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Projekt spolufinancovaný EÚ


baner

 

 

„Kohézny fond“

 

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/42, ktorého predmetom je rekonštrukcia existujúceho regionálneho zariadenia na zhodnocovanie BRKO formou aeróbnej fermentácie.  

Kompostáreň, lokalizovaná v obci Krakovany, bude zhodnocovať zelený i kuchynský BRKO z obcí Združenia, pričom bude využívať moderný technologický systém s využitím intenzívneho prevzdušňovania a hygienizácie zmesi kuchynského a zeleného odpadu. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie nevyhnutných zariadení pre prevádzku kompostárne a techniky pre zintenzívnenie zberu aj kuchynského odpadu z domácností na území Združenia.

 

 

Názov projektu

 

Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO efektívnym a trvalo udržateľným spôsobom - intenzifikáciou zhodnocovania BRKO a rekonštrukciou existujúcej kompostárne v Krakovanoch prevádzkovanej Združením.

Výška NFP

max. do:  2 246 735,15  EUR

Miesto realizácie

Krakovany

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Partneri

Foto