Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

História

Mikroregión nad Holeškou bol založený dňa 26. 06. 2000 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou".

Zakladajúcimi obcami boli obce:

Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Rakovice, Šterusy, Veľké Kostoľany, Veselé. V júni 2001 bola za člena prijatá Združená stredná škola poľnohospodárska v Rakoviciach, kde sa vytvorilo sídlo mikroregiónu.

Na marcovom zasadnutí snemu v roku 2004 prišlo k zmene názvu na "Mikroregión nad Holeškou" a mikroregión bol rozšírený o ďalšie dve obce: Trebatice, Nižná. Na májovom zasadnutí snemu v roku 2007 bol mikroregión znovu rozšírený o ďalšie dve obce: Krakovany, Kočín - Lančár.

Na júnovom zasadnutí snemu v roku 2009 prišlo k ďalšiemu rozšíreniu o dve obce: Ostrov, Prašník

V roku 2013 bol mikroregión rozšírený o obec Chtelnica, v decembri 2014 zo združenia vystúpila obec Prašník.

V roku 2016 sa mikroregión rozšíril o Mesto Vrbové a Obec Šípkové.

V súčasnosti má mikroregión 15 členských obcí a čestného člena - Strednú odbornú školu Rakovice.

Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Mikroregión územno - správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa zachovala až po súčasnosť.

História územia obcí mikroregiónu siaha až do neolitu, čo prezradzajú archeologické nálezy. Obce boli osídlované približne v rovnakom historickom období, vzájomná blízkosť ich predurčovala k vzniku približne rovnakých kultúrnych tradícií. Hodnota kultúrneho dedičstva tohto územia je určená množstvom zacovaných kultúrnych pamiatok, udržiavaním kultúrnych a duchovných tradícií a genofondovo hodnotnými prírodnými lokalitami, predstavujúcimi bohatý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Jednou z hlavných činností mikroregiónu v tejto oblasti bolo vybudovanie cyklotrasy.

 

Mikroregión nad Holeškou sa svojou činnosťou zameriava hlavne na:

·        koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu

·        cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov

·        iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky

·        vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti                    služieb súvisiacich s vidieckou turistikou

·        zviditeľnovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou

·        dosiahnutie vyššej ekonomickej prosperity obcí v mikroregióne a ich obyvateľov

·        ochranu životného prostredia

Partneri

Foto